ဖူးစာရွင္ေလး Android application

သတင္းေတြ ၊ နည္းပညာေတြ ၊ ကာတြန္း ၊ ျမန္မာအနုပညာရွင္မ်ားရဲ႕လွဳပ္ရွားမွဴေတြ model ဓါတ္ပံုမ်ား အားကစား သတင္းမ်ား တျခား ဗဟုသုတရေစမယ့္

မိစႏၵီနဲ့ အင္တာဗ်ဴး

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Blog spot မွာ Online Web Mp3 Player ထည္႕မယ္

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

.

fusarshinlay

Monday, October 13, 2014

ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္

ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္

»နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ

အရဟေတာ

သမၼာသမၺဳဒၶႆ«

ေဟတုပစၥေယာ၊

အာရမၼဏပစၥေယာ၊

အဓိပတိ ပစၥေယာ၊

အနႏ ၱရပစၥေယာ၊

သမနႏ ၱရ ပစၥေယာ၊

သဟဇာတ ပစၥေယာ၊

အညမည ပစၥေယာ၊

နိႆယ ပစၥေယာ၊

ဥပနိႆယ ပစၥေယာ၊

ပုေရဇာတ ပစၥေယာ၊

ပစ ၦာဇာတ ပစၥေယာ၊

အာေသဝန ပစၥေယာ၊

ကမၼ ပစၥေယာ၊

ဝိပါက ပစၥေယာ၊

အာဟာရ ပစၥေယာ၊

ဣျႏၵိယ ပစၥေယာ၊

ဈာန ပစၥေယာ၊

မဂၢ ပစၥေယာ၊

သမၸယုတၱ ပစၥေယာ၊

ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယာ၊

အတၳိ ပစၥေယာ၊

နတၳိ ပစၥေယာ၊

ဝိဂတ ပစၥေယာ၊

အဝိဂတ ပစၥေယာ တိ။

»(၁)ေဟတု ပစၥယ«

ေဟတု ပစၥေယာတိ

ေဟတူ ေဟတု

သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

ေဟတု ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၂)အာရမၼဏ ပစၥယ«

အာရမၼဏ ပစၥေယာတိ

ရူပါယတနံ

စကၡဳဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံ

ေသာတဝိညာန ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံ

ဃာနဝိညာဏဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရသာယတနံ

ဇိဝွါဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊ သဒၵါယတနံ၊

ဂႏၶာယတနံ၊ ရသာယတနံ၊

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ၊

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

သေဗၺ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ယံယံ ဓမၼံ အာရဗ ၻ

ေယေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏိၲ

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊

ေတေတ ဓမၼာ ေတသံ

ေတသံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၃)အဓိပတိ ပစၥယ«

အဓိပတိ ပစၥေယာတိ

ဆႏၵာဓိပတိ

ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

အဓိပတိ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဝီရိယာဓိပတိ

ဝီရိယသမၸယုတၱကာနံ

ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ

ရူပါနံ အဓိပတိ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱာ ဓိပတိ

စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

အဓိပတိ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဝီမံသာ ဓိပတိ

ဝီမံသသမၸယုတၱကာနံ

ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ

ရူပါနံ အဓိပတိ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ယံယံ ဓမၼံ ဂရုံ ကတြာ

ေယေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏိ ၱ

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ

ေတ ဓမၼာ ေတသံေတသံ

ဓမၼာနံ အဓိပတိ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(4)အနႏၱရ ပစၥယ«

အနႏ ၱရ ပစၥေယာတိ

စကၡဳဝိညာဏ ဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေသာတ ဝိညာဏဓါတု

တံ သမၸယတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဃာနဝိညာဏဓါတု တံ

သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဇိဝွါဝိညာဏ ဓါတု တံ

သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ကာယဝိညာဏဓါတု တံ

သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦမာနံ ပစိ ၦမာနံ

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏ ၱရ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦမာနံ ပစိ ၦမာနံ

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

အကုသလာနံ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏ ၱရ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရာ ေယေယ ဓမၼာ

ဥပၸဇၨႏိ ၱ စိတၱ ေစတသိကာ

ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ

ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ

အနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၅)သမနႏ ၱရ ပစၥယ«

သမနႏ ၱရပစၥေယာတိ

စကၡဳဝိညာဏ ဓါတု တံ

သမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ

မေနာဓါတုရာ တံ

သမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေသာတဝိညာဏဓါတု

တံသမၸ ယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဃာနဝိညာဏဓါတု

တံသမၸ ယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု တံ

သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဇိဝွါဝိညာဏဓါတု တံ

သမၸ ယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ကာယဝိညာဏဓါတု

တံသမၸ ယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာ

နဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏ ၱရ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာဓါတု

တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

မေနာဝိညာဏဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာ နဥၥ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အကုသလာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အကုသလာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရာ ေယေယ ဓမၼာ

ဥပၸဇၨႏိ ၱ စိတၱ ေစတသိကာ

ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ

ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ

သမနႏ ၱရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၆)သဟဇာတ ပစၥယ«

သဟဇာတ ပစၥေယာတိ

စတၱာေရာ ခႏၶာ

အရူပိေနာ အညမညံ

သဟဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ

အညမညံ သဟဇာတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏိ ၱကၡေဏ နာမရူပံ

အညမညံ သဟဇာတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ

စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ

သဟဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ

သဟဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ

ဓမၼာနံ ကိဥၥိ ကာေလ

သဟဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ၊ ကိဥိၥ ကာေလ န

သဟဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၇) အညမည ပစၥယ«

အညမည ပစၥေယာတိ

စတၱာေရာ ခႏၶာ အရူပိေနာ

အညမည ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ

အညမည ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏိ ၱကၡေဏ နာမရူပံ

အညမည ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(ဂ) နိႆယ ပစၥယ«

နိႆယ ပစၥေယာတိ

စတၱာေရာ ခႏၶာ

အရူပိေနာ အညမညံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ

အညမညံ နိႆယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏိ ၱကၡေဏ နာမရူပံ

အညမညံ နိႆယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ

စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

စကၡာယတနံ

စကၡဳဝိညာဏဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဃာနာယတနံ

ဃာနဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ကာယာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ယံ ရူပံ နိႆာယ

မေနာဓါတု စ မေနာ

ဝိညာဏဓါတု စ ဝတၱႏိ ၱ၊

တံရူပံ မေနာ ဓါတုယာ စ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ စ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၉) ဥပနိႆယ ပစၥယ «

ဥပနိႆယ ပစၥေယာတိ

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

အကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ေကသဥၥိ ဥပနိႆယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အကုသလာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ ပစိ ၦမာနံ

ကုသလာနံ ဓမၼာနံေကသဥိၥ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦမာနံ ပစိ ၦမာနံ

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစိ ၦ မာနံ

ပစိ ၦမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဥတု ေဘာဇနမၸိ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသနာ သနမၸိ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၁၀) ပုေရဇာတ ပစၥယ

ပုေရဇာတ ပစၥေယာတိ

စကၡာယတနံ

စကၡဳဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။ ဃာနာယတနံ

ဃာနာဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ကာယာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံ

ဃာနဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊ သဒၵါယတနံ၊

ဂႏၶာယတနံ၊ ရသာယတနံ၊

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ၊

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ယံ ရူပံ နိႆာယ

မေနာဓါတု စ မေနာ

ဝိညာဏဓါတု စ ဝတၱႏိ ၱ၊

တံရူပံ မေနာ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ကိဥိၥကာေလ ပုေရဇာတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥိၥ

ကာေလ န ပုေရဇာတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၁၁) ပစၦာဇာတ ပစၥယ«

ပစၦာဇာတ ပစၥေယာတိ

ပစၦာဇာတာ

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ

ပုေရဇာတႆ ဣမႆ

ကာယႆ ပစၦာ ဇာတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၁၂) အာေသဝန ပစၥယ«

အာေသဝန ပစၥေယာတိ

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦမာနံ ပစိ ၦမာနံ

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

အာေသဝန ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ

ဓမၼာ ပစိ ၦမာနံ ပစိ ၦမာနံ

အကုသလာနံ ဓမၼာနံ

အာေသဝန ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ

ကရိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ

ပစိ ၦမာနံ ပစိ ၦမာနံ

ကရိယာဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

အာေသဝန ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၁၃) ကမၼ ပစၥယ«

ကမၼ ပစၥေယာတိ္

ကုသလာကုသလံ ကမၼံ

ဝိပါကာနံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ

ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေစတနာ သမၸယုတၱကာနံ

ဓမၼာနံ တံ သမု႒ာနာနဥၥ

ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၁၄) ဝိပါက ပစၥယ«

ဝိပါက ပစၥေယာတိ

ဝိပါကာ စတၱာေရာ ခႏၶာ

အရူပိေနာ အညမညံ ဝိပါက

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၁၅) အာဟာရ ပစၥယ«

အာဟာရ ပစၥေယာတိ

ကဗဠီကာေရာ

အာဟာေရာ ဣမႆ

ကာယႆ အာဟာရ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

အရူပိေနာ အာဟာရာ

သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံ

သမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

အာဟာရ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၁၆) ဣျႏၵိယ ပစၥယ«

ဣျႏိၵယ ပစၥေယာတိ

စကၡဳျႏၵိယံ စကၡဳဝိညာဏ

ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ဣျႏိၵယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတိျႏၵိယံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ဣျႏိၵယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနိျႏၵိယံ ဃာနဝိညာဏ

ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ဣျႏိၵယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွိျႏၵိယံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ဣျႏိၵယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယိျႏၵိယံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ဣျႏိၵယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပဇီဝိတိျႏၵိယံ

ကဋတၱာရူပါနံ ဣျႏိၵယ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

အရူပိေနာ ဣျႏၵိယာ

သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

ဣျႏိၵယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၁၇) ဈာန ပစၥယ«

ဈာန ပစၥေယာတိ

ဈာနဂၤါနိ

ဈာနသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ဈာန

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၁၈) မဂၢ ပစၥယ«

မဂၢပစၥေယာတိ္

မဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၱကာနံ

ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ

ရူပါနံ မဂၢပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၁၉) သမၸယုတၱ ပစၥယ«

သမၸယုတၱ ပစၥေယာတိ

စတၱာေရာ ခႏၶာ

အရူပိေနာ အညမညံ

သမၸယုတၱ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၂၀) ဝိပၸယုတၱ ပစၥယ«

ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယာတိ

ရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပီနံ

ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

အရူပိေနာ ဓမၼာ ရူပီနံ

ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

»(၂၁) အတၳိ ပစၥယ«

အတၳိ ပစၥေယာတိ

စတၱာေရာ ခႏၶာ

အရူပိေနာ အညမညံ

အတၱိပစၥေယန ပစၥေယာ။

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ

အညမညံ အတၱိပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏိ ၱကၡေဏ နာမရူပံ

အညမညံ အတၱိပစၥေယန

ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ

စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ

အတၱိပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ

အတၳိပစၥေယန

ပစၥေယာ။စကၡာယတနံ

စကၡဳဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနာယတနံ

ဃာနာဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံ

ဃာနဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊ သဒၵါယတနံ၊

ဂႏၶာယတနံ၊ ရသာယတနံ၊

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ၊

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ယံ ရူပံ နိႆာယ

မေနာဓါတု စ မေနာ

ဝိညာဏဓါတု စ ဝတၱႏိ ၱ၊

တံရူပံ မေနာ ဓါတုယာ စ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ စ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အတၳိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၂၂) နတၳိ ပစၥယ«

နတၳိ ပစၥေယာတိ

သမနႏ ၱရနိရုဒၶါ စိတၱ

ေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋဳပၸႏၷာနံ

စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ

နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၂၃)ဝိဂတ ပစၥယ«

ဝိဂတ ပစၥေယာတိ

သမနႏ ၱရဝိဂတာ စိတၱ

ေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋဳပၸႏၷာနံ

စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ

ဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။

»(၂၄)အဝိဂတ ပစၥယ«

အဝိဂတ ပစၥေယာတိ

စတၱာေရာ ခႏၶာ အရူပိေနာ

အညမညံ အဝိဂတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ

အညမညံ အဝိဂတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏိ ၱကၡေဏ နာမရူပံ

အညမညံ အဝိဂတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ

စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

စကၡာယတနံ

စကၡဳဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဃာနာယတနံ

ဃာနာဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ကာယာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံ

ေသာတဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံ

ဃာနဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏ

ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ

ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊ သဒၵါယတနံ၊

ဂႏၶာယတနံ၊ ရသာယတနံ၊

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ၊

မေနာဓါတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ယံ ရူပံ နိႆာယ

မေနာဓါတု စ မေနာ

ဝိညာဏဓါတု စ ဝတၱႏိ ၱ၊

တံရူပံ မေနာ ဓါတုယာ စ

မေနာဝိညာဏ ဓါတုယာ စ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ပစၥယနိေဒၵေသာ နိ႒ိေသာ။__

၂၄ပစၥည္း-ပဠာန္းရုပ္ၿပစုံ 

   ေဟတုပစၥေယာ = ဟိတ္ေျခာက္ပါးျဖစ္၍ ပစၥယုပၸန္တရားတို႔အား အျမစ္သဖြယ္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ေရေသာက္ျမစ္လွ်င္၊ ယင္းသစ္ပင္ကို၊ စည္ပင္ေစမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ၊ ေဟတုပစၥည္းေခၚ)

အာရမၼဏပစၥေယာ = အာ႐ံုေျခာက္ပါးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ေတာင္ေဝွးႀကိဳးတန္း၊ သူမစြမ္းကုိ၊ မပန္းေစရေစ၊ ထိုင္ထေစမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳျပန္၊ အာရမၼဏေခၚ)

အဓိပတၱိပစၥေယာ = အႀကီးအမွဴးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(စၾကာမင္းရွင္၊ အုပ္စိုးသြင္သို႔၊ ၿပိဳင္ရွင္မရိွ၊ စိုးအုပ္ဘိ၊ အဓိပတိေခၚ)

အနႏၲရပစၥေယာ = အျခားမဲ့ (တဆက္တည္း အၾကားမရိွ) ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(စၾကာမင္းဖ်ား၊ နတ္ရြာလားေသာ္၊ သားႀကီးနန္းရ၊ ျဖစ္ရပမာ၊ ျခားရာမရိွ၊ ေက်းဇူးရိွ)

သမနႏၲရပစၥေယာ = ေကာင္းစြာ အျခားမဲ့ (တဆက္တည္း အၾကားမရိွ) ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(စၾကာမင္းဖ်ား၊ ေတာထြက္သြားေသာ္၊ သားႀကီးနန္းရ၊ ျဖစ္ရပမာ၊ ျခားရာမရိွ၊ ေက်းဇူးရိွ)

သဟဇာတပစၥေယာ = အတူတကြ ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း၊
(ဆီမီးေတာက္ေသာ္၊ အလင္းေပၚသို႔၊ ထို႔တူတသီး၊ ပစၥည္းပစၥယုပၸန္၊ အတူျဖစ္ဟန္ကို)

အညမညပစၥေယာ = အခ်င္းခ်င္းအျပန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း၊
(သစ္သားသံုးခြ၊ ခ်င္းခ်င္းမသို႔၊ အညမညံ၊ ျပန္လွန္သမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ)

နိႆယပစၥေယာ = မီွရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း၊
(သစ္ပင္တည္ရာ၊ ေျမပမာလွ်င္၊ မီွရာတည္မႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ)

ဥပနိႆယပစၥေယာ = အားႀကီးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(မိုးႀကီးပမာ၊ သတၱဝါေတြ၊ တည္ေနႏိုင္မႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ၊ ဥပနိႆယေခၚ)

ပုေရဇာတပစၥေယာ = ေရွး၌ ျဖစ္ႏွင့္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ကမၻာဦးက၊ ေနႏွင့္လသို႔၊ ေရွ႔ကျဖစ္လာ၊ ေနာက္ကျဖစ္လာသည့္၊ တရားစုစု၊ ေက်းဇူးျပဳ)

ပစၧာဇာတပစၥေယာ = ေနာက္၌ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(လင္းတငယ္ေသာ္၊ အစာေမွ်ာ္သို႔၊ ေနာက္ေပၚလာသည့္၊ ပစၥည္းတရားစု၊ ေက်းဇူူးျပဳ)

အာေသဝနပစၥေယာ = အဖန္တလဲလဲ မီွဝဲထံုအပ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ေရွးေရွးထံုထား၊ နံ႔သာလားသို႔၊ ေရွ႔ဖ်ားက်မ္းဂန္၊ ေလ့လာသန္လပ္၊ ေနာက္ထပ္က်မ္းဂန္၊ အျမင္သန္သည္၊ ဧကန္အာေသဝနသေဘာတည္း။)

ကမၼပစၥေယာ = အေၾကာင္းကံျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(မ်ဳိးေစ့အလား၊ ပမာထား၍၊ ႏွစ္ပါးေသာကံ၊ အေျခခံကာ၊ ေဝဘန္သမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ)

ဝိပါကပစၥေယာ = အက်ဳိးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ခ်မ္းရိပ္နားေန၊ သြန္းေလေျပသို႔၊ ကံေနအလား၊ အျဖစ္မ်ားမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ)

အာဟာရပစၥေယာ = ေထာက္ပ့ံ ခိုင္ခံေစတတ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(အိမ္ကို က်ားကန္၊ ျဖစ္ရဟန္သို႔၊ သ႑ာန္တူစြ၊ ေထာက္ပံ့မသည့္၊ အာဟာရျဖစ္မႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ။)

ဣၿႏၵိယပစၥေယာ = အစိုးရသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(မိမိဆိုင္ရာ၊ ကိစၥမွာလွ်င္၊ ေကာင္းစြာစိုးရ၊ ျဖစ္ရစင္စစ္၊ ပေဒသရာဇ္၊ စိုးအုပ္လွစ္သို႔)

စ်ာနပစၥေယာ = ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံုသို႔ကပ္၍ စူးစူးစိုက္စိုက္ ႐ႈတတ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(သစ္ပင္ေတာင္ငူ၊ တတ္သသူသည္၊ ေအာက္သူတို႔အား၊ ၾကည့္ေျပာျငားသို႔။)

မဂၢပစၥေယာ = သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းနည္းလမ္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ပမာကူသို႔၊ ေဆာင္ယူပို႔သို႔၊ ထို႔တူနိဗၺာန္၊ ေရာက္ေၾကာင္းမွန္ျပဳ၊ ေက်းဇူးျပဳ။)

သမၸယုတၱပစၥေယာ = ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(စတုမဓူ၊ ေရာသည့္တူေပ၊ စိတ္ေစႏွစ္ပါး၊ ခြဲျခားမရ၊ ယွဥ္ၾကသမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ။)

ဝိပယုတၱပစၥေယာ = မယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ရသေျခာက္ပါး၊ ေရာစပ္ထားသို႔၊ ျခားနားမတူ၊ ျဖစ္ဟန္မူသို႔၊ ထို႔တူမျခား၊ ေက်းဇူးျပဳ။)

အတၳိပစၥေယာ = ထင္းရွားရိွဆဲျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ျမင့္မိုရ္ေျမႀကီး၊ ေထာက္ပ့ံနည္းသို႔၊ ပစၥည္းသတၱိ၊ ေက်းဇူးရိွ၊ အတၳိပစၥည္းေခၚ။)

နတၳိပစၥေယာ = မရိွသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ၿငိမ္းေသေလၿပီး၊ ဆီမီးတႏၲဳ ေက်းဇူးျပဳသို႔၊ ထို႔တူမွတ္ဘိ၊ မရိွသမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ။)

ဝိဂတပစၥေယာ = ကင္းမဲ့ခ်ဴပ္ေပ်ာက္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(ေနေရာင္ေပ်ာက္ကင္း၊ လေရာင္လင္းသို႔၊ ခ်ဳပ္ကင္းေလမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ။)

အဝိဂတပစၥေယာ = မကင္းသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားလည္းေကာင္း။
(သမုဒၵရာ၊ ငါးေပ်ာ္ရာသို႔၊ မကင္းေသာအား၊ ယင္းတရားစု၊ ေက်းဇူးျပဳ။)

ဣတိ၊ ဤသို႔။ စတုဝီသတိ ပစၥယာ၊ ႏွစ္ဆယ့္ေလးပစၥည္းတို႔သည္။ မဟာပကရေဏ၊ အနႏၲနယ သမႏၲ
မဟာပ႒ာန္းက်မ္းႀကီး၌။ ဌိတာ၊ တည္ကုန္သည္။ ေဟာႏၲိ၊ ျဖစ္ကုန္၏။

Tuesday, September 30, 2014

Computer ကုိ Timber ေပးျပီးပိတ္ရန္ Software

ကၽြန္ေတာ္တခါေလ ကြန္ပ်ဴ တာနဲ႕ သီခ်င္းဖြင့္ရင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားေလ့ရွိတယ္
အဲလို ခဏခဏ ၾကံဳလာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုခု ျဖစ္မွာစိုးရိမ္တာနဲ႕
 software တစ္ခုရွာလိုက္တာ ဒီေဆာ့၀ဲလ္ေလးနဲ႕ အဆင္ေျပသြားတယ္
ဖိုင္ဆိုက္ က အရမ္းေသးပါတယ္ 74kb ပဲရွိပါတယ္ ။
ဒီေဆာ့၀ဲလ္ေလးမွာ minutes တန္ဖိုးရိုက္ထည္႕ေပးယံုပါပဲ
5 minutes လို႕ရိုက္လိုက္ရင္ ၅ မိနစ္ၾကာတာနဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာက ေအာ္ေတာ္ပိတ္ပါတယ္။
သံုးအပ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းလုပ္လင့္ပါ
အဆင္ေျပပါေစ ။

ကုိျဖိဳး
PC ShutDown Timer.exe

Monday, September 29, 2014

FM မွာ ထုတ္လႊင့္မည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ ေၾကာ္ျငာအသံဖိုင္

တစ္လ ၃ ေသာင္းနဲ႕ ႏွစ္၃၀ ေပးသြင္းရမယ့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ
ေတြနဲ႕ပတ္သတ္လို႕ ဂ်ာနယ္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆိုျပဳလႊာေတြပါလာတာေတြ႕ရပါတယ္ ။

ယခုလည္း FM ေတြမွာထုတ္လြင့္မယ့္ ေၾကာ္ျငာအသံဖိုင္ကုိ the infrastructure of maynmar ရဲ႕ website
http://theinfrastructureofmyanmar.net

 မွာတင္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ေၾကာ္ျငာ အသံဖိုင္မွာ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႕ပတ္သတ္လို႕ ရွင္းျပထားတာပါပါတယ္။
အြန္ုလိုင္းသံုးျပီး FM နားမေထာင္ျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း အြန္လုိင္းမွာ နားေထာင္လို႕ရေအာင္ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ ။ 


Download ေၾကာ္ျငာအသံဖိုင္

Sunday, September 28, 2014

ေျခေထာက္တြင္ ဘုရားပံုေဆးမွင္ထိုးထားေသာ စပိန္နိုင္ငံသား တစ္ဦး ေရႊတိဂံုဘုရာလာဖူးရာ

ေရႊတိဂံု ဘုရားတြင္ စပိန္နိုင္ငံသား တစ္ဦး(Juan Caslas centelles) ဘုရားလာဖူးရာ ေျခေထာက္တြင္ 
ဘုရားပံုေဆးမွင္ထိုးထားတာေတြ႕ရွိပါသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ
စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီး ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ လဝက သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။


ဖူးစာရွင္ေလး အြန္ုလိုင္းမီဒီယာSunday, September 21, 2014

တစ္လ ၃ ေသာင္း ႏွစ္ ၃၀ ေပးသြင္းရမည္႕ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာျဖည္႕နုိင္ပါျပီ

The infrastructure of Myanmar ဧ။္ အ ေျခခံ လူတန္းစားတို႕အတြက္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ ေသာ အိမ္ ရာစီ မံကိန္း အဆိုျပဳလႊာပံုစံ  မ်ားကုိ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ရရွိနုိင္ပါျပီ။
ထိုအဆိုျပဳလႊာပံုစံကုိ ျဖည္႕ျပီး တိုက္ခန္း၀ယ္ယူလိုေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ေငြေၾကးေကာက္ခံမွဳမရွိပါ အဆိုျပဳလႊာ တင္ရံုပါပဲ။


ဓါတ္ပံု - Popular ဂ်ာနယ္မွာ အဆိုျပဳလႊာပံုစံအားေတြ႕ရစဥ္

Popular ဂ်ာနယ္နဲ႕ တျခား ဂ်ာနယ္အသီးသီးမွာလည္း အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား ရရွိနုိင္ပါျပီ။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြအတြက္ ပထမ အဆိုျပဳလႊာေကာက္တယ္ 
ဆိုလုိတာက ၀ယ္လိုအား ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆိုတာ သိခ်င္တဲ့သေဘာေပါ့ 
ဘယ္ေနရာ ဘယ္ခရိုင္မွာ ဘယ္ေလာက္လိုတယ္  စတဲ့ ၀ယ္လုိအားသိခ်င္လို႕
ေကာက္ခံတာပါ ။
၀ယ္လိုအား သိျပီးမွအခန္းဘယ္ေလာက္အဆိုျပဳတယ္ဆိုတာကုိ
 ျပန္ေၾကျငာေပးမယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္
အခန္းေတြစေဆာက္ေတ့ာမယ္ဆိုမွ စျပီး ၀ယ္ယူလိုသူေတြက
ေငြစသြင္းရမွာပါ ။ ေငြသြင္းျပီး ၂ ႏွစ္ျပည္႕ျပီးမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရေအာင္
လုပ္ေပးသြားမယ္လို႕လည္း သိရွိရပါတယ္ ။
The infrastructure of Myanmar ရဲ႕ Website မွာလည္း၀င္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါတယ္။
www.theinfrastructureofmyanmar.net
www.theinfrastructureofmyanmar.com  

Fusarshinlay Media Group

Tuesday, September 16, 2014

FaceQ

Facebook Share